Szkoswm

Szkoła Podstawowa numer 2
na Świniogórze
(fot.1)

Szkoła Podstawowa numer 2 na Świniogórze. Budowę nowej szkoły rozpoczęto się w 1960 roku, jej oddanie do użytku nastąpiło w roku szkolnym 1963/64 (fot.1) Szkoła Podstawowa nr. 2 posiada 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz na piętrze mieszkania dla nauczycieli. Wybudowanie nowej szkoły było dużą zasługą pana dyrektora Gębicy, brakowało w niej elektryczności i pomocy dydaktycznych. Warunki pracy nauczycieli były trudne, nie było utwardzonej drogi, klasy były łączone. W roku szkolnym 1972/73 do szkoły uczęszczało 81 uczniów powstało ognisko przedszkolne dla przyszłych pierwszoklasistów. 10 marca 1974 roku zelektryfikowano szkołę i cały przysiółek, w 1982 roku zainstalowano radiotelefon a w 1992 roku telefon. Po wejściu w życie reformy oświatowej w 1999 roku jest to teraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Szynwałdzie. Elektryfikacja wsi trwała od 1956 do 1960 roku co miało duży wpływ na rozwój miejscowości i gospodarstw domowych, mechanizacja rolnictwa zmieniła sposób uprawy ziemi zaczęto używać nowe maszyny rolnicze. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zmodernizowano infrastrukturę drogową. Ośrodek Zdrowia został otwarty 1 lutego 1970 roku, znajdowały się w nim gabinet lekarski, stomatologiczny i zabiegowy oraz apteka a na piętrze mieszkania dla lekarzy. Został on wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców. Od 1973 roku Szynwałd został włączony w struktury Gminnej Rady Narodowej w Skrzyszowie, w tym okresie zamieszkiwało ją 9720 mieszkańców na obszarze 8 599 hektarach. Piątego stycznia na pierwszym posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w skład w której wchodziło 35 radnych wybrano Franciszka Buchacza na przewodniczącego. Członkami rady z Szynwałdu byli: Jan Boruch, Kazimierz Prokop, Józef Gębica, L. Gębica, Władysław Jop, Franciszek Laska, Stanisław Lis, Kazimierz Mącior i Roman Smoleń. Naczelnik Gminy został Józef Mondel a sołtysem w Szynwałdzie w tym czasie był Kazimierz Prokop.

Szkolam

Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1
i Gimnazjum w Szynwałdzie
im. Armii Krajowe (fot.2)

W 1974 roku we wrześniu utworzono komitet budowy Szkoły Podstawowej nr. 1 w skład którego weszły 22 osoby a przewodniczył mu Władysław Śrutek. Plany budowy nowej szkoły napotkały wiele problemów, pierwsze prace budowlane rozpoczęto dopiero w 1979 roku ale nadal były problemy z kontynuacją budowy. W 1980 roku Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu i Komitet Szkoły Zbiorczej interweniował nawet u samego premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza. Kamień węgielny wmurowano i odsłonięto tablicę pamiątkową 30 maja 1982 roku w Dniu Święta Ludowego. Wybudowanie tej szkoły było zasługą pułkownika Franciszka Armatysa który pochodził z Szynwałdu był on dyrektorem departamentu skarg, wniosków i odwołań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 31 sierpnia 1986 roku, na otwarcie przybyli przedstawiciele oświaty, szkoły, władze partyjne i polityczne (fot.2). Do tej szkoły w roku szkolnym 1991/1992 uczęszczało 464 uczniów w 16 oddziałach. Szkoła 21 września 1997 roku otrzymała imię Armii Krajowej i został również przekazany sztandar dyrekcji szkoły i samorządowi uczniowskiemu. Od 1999 roku po reformie szkolnej mieści się tam również Gimnazjum.

Pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego odbyły się w 27 maja 1990 roku, w samorządzie było 18 radnych z Komitetu Obywatelskiego. Wówczas w Gminie Skrzyszów wybierano 22 radnych w 22 okręgach jednomandatowych, z Szynwałdu byli to: Aleksander Iwan, Józef Mazur, Kazimierz Robak, Stanisław Smoleń, Stanisław Zegar, Stanisław Żywiec. Statuty sołectw uchwalono 25 września 1990 roku oraz wybrano sołtysów, w Szynwałdzie był nim pan Kazimierz Mazur. Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie obchodziła w 1993 roku 105 rocznicę założenia wtedy jeszcze Ochotniczej Straży Ogniowej w 1887 roku, w 1994 roku strażacy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do jubileusz 650 - lecia Szynwałdu, wykonali między innymi balustradę do jednych ze schodów przy kościele, które teraz są nazywane strażackimi. W 1994 roku 19 czerwca odbyły się wybory do Rad Gminy, zostało wybranych 22 radnych w 22 jednomandatowych okręgach wyborczych. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano pana Władysława Smagacza, wójtem gminy na drugą kadencję został powtórnie wybrany Józef Gądek. W skład zarządu gminy weszli, Józef Gądek z urzędu jako wójt, Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Julian Sztorc ze Skrzyszowa, Roman Such z Łękawicy i Roman Tryba z Pogórskiej Woli. W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik zamordowanych partyzantów na Łysej Górze w Szynwałdzie. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar. W 1997 roku 18 września nastąpiło uroczyste przekazanie odcinka wodociągu Tarnów – Skrzyszów o długości 5 kilometrów, za pomocą którego została doprowadzona woda do Skrzyszowa, Ładnej, Pogórskiej Woli i Szynwałdu.W 1998 roku Szynwałd liczył 3 041 mieszkańców, w tym 967 osób poniżej 18 roku życia. W 1998 roku 11 października odbyły się kolejne wybory do rady gminy, w tej kadencji przewodniczącym rady został Roman Such a wójtem kolejną kadencję Józef Gądek. Podczas drugiej sesji 30 listopada w tajnym głosowaniu wybrano członków Zarządu Gminy. Z urzędu był to wójt gminy i po jednym przedstawicielu z każdego sołectwa: Aleksander Iwan z Szynwałdu, Roman Tryba, Julian Tchoń, Halina Babiarz, Kazimierz Siedlik z pozostałych wsi.Zostali również wybrani, przewodniczący i radni do powiatu tarnowskiego, na przewodniczącego wybrano wójta Gminy Skrzyszów Józefa Gądka ze Skrzyszowa a radnymi zostali: Józef Mazur z Szynwałdu, Stanisław Szczurek z Pogórskiej Woli, Tadeusz Kołodziej z Ładnej. Statuty wszystkich sołectw powturnie uchwalono 27 marca 2002 roku. W wyborach samorządowych w 2002 roku wójta wybierali mieszkańcy gminy a nie jak wcześniej Rada Gminy. Na kadencję 2002–2006 roku powtórnie na wójta gminy został wybrany inżynier Józef Gądek, przewodniczącym rady został Roman Such, wiceprzewodniczącymi Monika Dzierwa i Roman Tryba. W 2004 roku 29 marca uchwałą gminy ustanowiono statut sołectwa Szynwałd. Następne wybory odbyły się w październiku 2006 roku, na wójta gminy wybrano po raz piąty inżyniera Józefa Gądka. W tej kadencji przewodniczącym Rady Gminy Skrzyszów został Roman Such, a jego zastępcami Monika Dzierwa i Aleksander Iwan z Szynwałdu. Nowy Ośrodek Zdrowia został otwarty w grudniu 2005 roku, znajduje się on w centrum wsi koło szkoły. Stary ośrodek oddalony był od centrum wsi i nie spełniał ówczesnych wymogów norm unijnych, w nowym budynku mieści się również prywatna apteka. Liczba ludności wsi w 2007 roku wynosiła 3114 osób, gęstość zaludnienia to 134,4 osoby na kilometr kwadratowy.

W gminie są organizowane coroczne dożynki gminne, odbywają się one co rok w innym sołectwie. Jest to podziękowanie Bogu za plony ziemi rolników, każde dożynki rozpoczynają się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym gdzie są święcone plony ziemi, wieńce i zioła. Jest to okazja do rywalizacji między sołectwami o najpiękniejszy wieniec dożynkowy (fot.1). Na mszy tradycyjnie święci się plony ziemi wieńce dożynkowe i zioła. Miejscowe zespoły muzyczne w strojach ludowych uświetniają przemarsz korowodu w którym idą najlepsi rolnicy mieszkańcy i goście. Tradycyjnie starosta otrzymuje koński bat, a starościna miotłę (fot.2). Następnie następuje powitanie gości głos zabiera wójt sołtysi w części artystycznej występują miejscowe zespoły w strojach ludowych a na końcu jest zabawa taneczna. XV jubileuszowe dożynki w gminy Skrzyszów odbyły się 29 sierpnia 2010 roku w Szynwałdzie, wszyscy zebrani w korowodzie z orkiestrą strażacką na czele, pocztami sztandarowymi i wieńcami dożynkowymi udali się do parafialnego kościoła. Została tam odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z wszystkimi proboszczami z parafii gminy Skrzyszów. Była to msza dziękczynna a po nabożeństwie korowód ponownie przeszedł na plac przy szkole gdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości przez gospodarzy oraz rozpoczęcie uroczystości. Następnie przemówienie wygłosił wójt Gminy Józef Gądek, na uroczystości dożynkowe przybyli między innymi, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, był poseł Józef Rojek, wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys. Byli również burmistrzowie, Ryglic i Ciężkowic, wójt gminy Lisia Góra i gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Karol Krasnodębski wraz z małżonką, członek Solidarności poseł na Sejm RP w latach 1989 – 1991. Tradycyjnie odbyła się prezentacja i konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy i zabawa dla dzieci i dorosłych.

Wieniem

Wieńce dożynkowe (powiększ fot.1)

Starosm

Starostowie (powiększ fot.2)

Wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, oraz wybory wójtów odbyły się 21 listopada 2010 roku. Kandydatami na wójta gminy Skrzyszów byli ówczesny wójt inż. Józef Gądek i mgr. inż. Marcin Wojciech Kiwior. Na radnych z naszej miejscowości startowało ośmiu kandydatów na cztery miejsca które przypadały sołectwu, byli to: Iwan Aleksander, Stańczyk Kazimierz, Mazur Józef, Mącior Bartłomiej, Zbigniew Plebanek, Krzysztof Magdziarczyk, Renata Plebanek, Łukasz Paluch. Na wójta gminy został wybrany Kiwior Marcin Wojciech, na kandydata głosowało 3 283 osoby czyli 56,18% głosujących, kandydat Gądek Józef otrzymał 2 561 głosów czyli 43,82%. Na radnych z Szynwałdu zostali wybrani, Mącior Bartłomiej, Mazur Józef, Krzysztof Magdziarczyk i Łukasz Paluch. W 2011 roku 15 maja odbyły się w gminie wybory na sołtysów i członków rad sołeckich, w wyniku tego że na sołtysa w Szynwałdzie była tylko jedna kandydatka pani Maria Żywiec została więc wybrana bez przeprowadzenia formalnego głosowania. A więc sołtysem została pani Maria Żywiec a członkami rady sołeckiej pan Stanisław Mącior, Kazimierz Sańczyk i Wojciech Stańczyk.

   
© ALLROUNDER